SOR XML Dokumentation (version 2.0.0, Release 1.11.2012)

  1. Intro og Info
  2. Skemaændringer siden version 1.0.0
  3. Grafisk visning af skemaerne
  4. Skemaer
  5. XML-fil
  6. Beskrivelser
  7. Referencer
  8. Kontakt

1. Intro og Info

Dette dokument giver et overblik over de skemaer, som er anvendt i SOR XML-udtræk version 2.0.0 og data i selve udtrækket.

Bemærk: Dokumentation opdateres løbende. Sidst ændret:

Info om nedarvning af data i SOR:
SOR-enheder kan nedarve fysiske adresser, virtuelle adresser og lokationsnummere.

Nedarvning af fysiske adresser - "PhysicalAddresses":
* Hvis "HealthInstitution" i XML-filen ikke har en "PostalAddressInformation" nedarves postadressen fra den overordnede enhed.
* Hvis "HealthInstitution" i XML-filen ikke har en "VisitingAddressInformation" har den den samme adresse som enhedens "PostalAddressInformation".
* Hvis "OrganizationalUnit" i XML-filen ikke har en "PostalAddressInformation" nedarves postadressen fra den overordnede enhed (kan være en HealthInstitution eller en OrganizationalUnit).
* Hvis "OrganizationalUnit" i XML-filen ikke har en "VisitingAddressInformation" har den den samme adresse som enhedens "PostalAddressInformation".
* Hvis "OrganizationalUnit" i XML-filen ikke har en "ActivityAddressInformation" har den den samme adresse som enhedens "VisitingAddressInformation".

Nedarvning af virtuelle adresser - "VirtualAddresses":
* Hvis "HealthInstitution" i XML-filen ikke har en "VirtualAddressInformation" nedarves adressen fra den overordnede enhed, "VirtualAddressInformation".
* Hvis "OrganizationalUnit" i XML-filen ikke har en "VirtualAddressInformation" nedarves adressen fra den overordnede enhed, "VirtualAddressInformation".

Nedarvning af lokationsnumre - "EanLocationCodeEntity":
* I XML-filen indeholder elementet "OptionalEanLocationCode" vedrørende en "HealthInstitution" eller en "OrganizationalUnit" oplysning om, hvorvidt selve enheden har et lokationsnummer, ("EanLocationCodeEntity") eller ej eller om lokationsnummeret arves fra den overordnede enhed.
* Hvis "EntityInheritedIndicator" = "True" arver denne enhed lokationsnummeret fra den overordnede enhed.
* Hvis "EntityInheritedIndicator" = "False" og der ikke er angivet en "EanLocationCodeEntity", har enheden intet lokationsnummer.
* Hvis "EntityInheritedIndicator" = "False" og der er angivet en "EanLocationCodeEntity", har enheden sit eget lokationsnummer.


Info om "SorStatus":
SorStatus indeholder altid datooplysninger for det direkte overordnede element.
Dvs. hvis datooplysningen findes i InstitutionOwner, HealthInstitution eller OrganizationalUnit er det datooplysninger for selve SOR-enheden.
Hvis datooplysningen er inde i EanLocationCodeEntity - så gælder datooplysningerne EanLocationCodeEntity.


Geografiske lokalisationer:
I XML-filen indeholder elementet "GeographicalLocalisationIdentifier" id'n for den geografiske lokalisation. For enheder, som er angivet at skulle have en geografisk lokalisation, men hvor lokalisation f.eks er blevet slettet indeholder elementet "-1".


Koder i SOR:
I XML-filen er specialer, enhedstyper, lokationsnummeroplysninger m.m. angivet som koder. Værdierne/navnene for koderne findes i filen "SorDataTypeCodes.xml", som findes i sor.zip-filen.


Adresservalidering i SOR:
Under oprettelse og redigering af enhederne i SOR bliver adresserne (adgangsadresse) validered imod data fra KMS Alle valide adresser indeholder X/Y-koordinater, Kommunekode, Vejkode og Regionskode. Hvis brugeren vælger ikke at validere adressen indeholder den kun Kommunekode og Regionskode, som brugeren selv vælger.

2. Ændringer siden version 1.0.0

Nyt indhold


Ændringer


Fjernet


Nye filer

3. Grafisk visning af skemaerne

SorTree.png
GeographicalLocalisations.png
SorDataTypeCodes.png

4. Skemaer
5. XML-fil
6. Beskrivelser

Datatype, anvendelse og beskrivelse af de enkelte XML elementer fremgår af nedenstående lister.

Dataliste
XML element Type Beskrivelse
urn:oio:nsi:2.0.0
ActivityAddressInformation AddressInformationType Aktivitetsadresse: Fysisk adresse hvor en aktivitet udføres. Kommentar: Aktivitetsadressen kan angives som værende den samme som enhedens besøgsadresse. Obligatorisk oplysning.
AdditionalAddressInformationText AdditionalAddressInformationTextType Ekstra adresseinformation: Information der specificerer fysiske adresser.
AddressInformation AddressInformationType Adresseinformation: En enkelt adresse i en AdresseInformationCollection.
AddressInformationCollection AddressInformationCollectionType Samling af adressinformation: Samling af adresseinformation
AlternativeTypeName AlternativeTypeNameType Alternativt type navn: Alternativ navnet for en type i SOR
CommunicationSupplier CommunicationSupplierType Netoperatør (VANS-leverandør på sundhedsdatanettet): VANS-leverandør der yder datatransport af en MedCom-meddelelse via sundhedsdatanettet for et givet lokationsnummer. Kommentar: Indeholder både navn og id på netoperatøren.
CommunicationSupplierCollection CommunicationSupplierCollectionType Samling af netoperatører: Samling af VANS-operatører.
CommunicationSupplierIdentifier CommunicationSupplierType Netoperatør-id: Identifikationskode der identificerer et lokationsnummers netoperatør. Kommentar: Identifikationskoden er obligatorisk hvis der oprettes et lokationsnummer.
EanLocationCodeEntity EanLocationCodeEntityType Lokationsnummeroplysning: Klasse der indeholder informationer der er knyttet til lokationsnummeret. Kommentar: Lokationsnummer med tilhørende oplysninger kan nedarves fra en overordnet enhed.
EanLocationCodeOption EanLocationCodeOptionType Ean-Nedarvningsstatus: Oplysning om en enhed har et lokationsnummer eller ej og om det nedarves fra den overordnede enhed
EdiAdministrator EdiAdministratorType EDI-administrator: Person eller organisation der har lov til at vedligeholde de MedCom meddelelsestyper som er knyttet til et lokationsnummer.
EdiAdministratorCollection EdiAdministratorCollectionType Samling af EDI-administratorer: Samling af EDI-administratorer.
EdiAdministratorIdentifier long EDI administrator-id: Identifikationskode der identificerer en EDI-administrator.
EndDate date Gældende lukke dato: Angiver dato for hvornår overordnet enhed lukker. Denne dato kan ændres.
EntityInheritanceIndicator EntityInheritanceIndicatorType Nedarvingsstatus for lokationsnummeret: Angiver om lokationsnummeret nedarves.
EntityType EntityTypeType Enhedstype: Beskrivelse af en type af SOR-enhed Kommentar: EntityType består af en kode og et navn på en enhedstype. Kan være en ejertyper, sundhedsinstitutionstype eller organisatorisk enheds-type.Fx 398070004 Statslig.
EntityTypeCollection EntityTypeCollectionType
EntityTypeIdentifier long Enhedstype-id: Identifikationskode der identificerer en enhedstype.
FutureMoveInformation FutureMoveInformationType Information om planlagt flytning: Information om en planlagt flytning af en enhed fra en overordnet enhed til en anden overordnet enhed
GeographicalLocalisation GeographicalLocalisationType Geografisk lokalisation: Gruppe af organisatoriske enheder der er beliggende inden for et fysisk afgrænset område, som er beskrevet med en eller flere besøgsadresser. F.eks. Vejle syghus. Kommentar: Hvilke konkrete kriterier, der afgrænser det "fysiske område" er det op til institutionsejeren at definere. Enhver aktivitet inden for sundhedsvæsenet skal kunne stedfestes entydigt.
GeographicalLocalisationCollection GeographicalLocalisationCollectionType Samling af geografiske lokalisationer: Samling af geografiske lokalisationer.
GeographicalLocalisationIdentifier GeographicalLocalisationIdentifierType Geografisk lokalisations-id: Identifikationskode der identificerer en geografisk lokalisation.
GeographicalLocalisationName GeographicalLocalisationNameType Lokalisationsnavn: Navnet for en geografisk lokalisation i SOR.
GeographicalLocalisations GeographicalLocalisationsType Geografiske lokalisationer: Samling af geografiske lokalisationsoplysninger.
HealthInstitution HealthInstitutionType Sundhedsinstitution: Organisation der er direkte økonomisk ansvarlig over for institutionsejer. Kommentar: Fx Aalborg Sygehus, som er ansvarlig overfor Region Nordjylland. I SOR har været anvendt termen sundhedsinstitution, men SOR indeholder institutioner, som ikke er 'sundhedsinstitutioner', men derimod 'institutioner med relation til sundhedsvæsenet'. Indeholder oplysninger relateret til institutionen (navn, sygehus-afdelingskode, type, adresse mv.).
HealthInstitutionEntity HealthInstitutionEntityType Sundhedsinstitution og relaterede enheder: Klasse der indeholder informationer der er knyttet til sundhedsinstitution og underliggende enheder.
InstitutionOwner InstitutionOwnerType Institutionsejer: Organisation, firma eller person der bærer det overordnede politisk-økonomiske ansvar for en institution. Kommentar: Med udtrykket 'overordnet politisk-økonomisk ansvar' refereres til det samlede ansvar for hele institutionen. Der kan desuden være lokalt ansvar for det enkelte hospital, en afdeling og lign.
InstitutionOwnerEntity InstitutionOwnerEntityType Institutionsejer og relaterede enheder: Klasse der indeholder informationer der er knyttet til institutionsejer og dertil relaterede enheder.
OrganizationalUnit OrganizationalUnitType Organisatorisk enhed: Del af Sundhedsvæsenets Organisationsregister der er defineret af en myndighed eller af en organisation selv mhp. at synliggøre organisationens struktur. Kommentar: Baggrunden for at definere en organisatorisk enhed kan være at angive et direkte økonomisk ansvar over for en institution eller anden overordnet organisatorisk enhed. Fx Medicinsk Ambulatorium, som er økonomisk ansvarlig overfor Medicinsk Center, som igen er økonomisk ansvarlig overfor hospitalet. Andre årsager kan være samling af faglig kompetence, fysiske forhold m.v. Indeholder oplysninger relateret til den organisatoriske enhed (navn, sygehus-afdelingskode, type, adresse mv).
OrganizationalUnitEntity OrganizationalUnitEntityType Organisatorisk enhed og relaterede enheder: Klasse der indeholder informationer der er knyttet til institutionsejer, sundhedsinstitution og underliggende enheder, samt overbegrebets SOR-id.
ParentEntityIdentifier ParentEntityIdentifierType Overliggende enheds-id: SOR-id for overliggende enhed.
PostalAddressInformation AddressInformationType Postadresse: Fysisk adresse der angiver en beliggenhed hvor der kan leveres post. Postadressen kan som helhed nedarves fra en overordnet enhed.
PrioritizedEntitySpeciality PrioritizedEntitySpecialityType
PrioritizedEntitySpecialityCollection PrioritizedEntitySpecialityCollectionType Enhedens lægefaglige specialer: Liste over enhedens lægefaglige specialer. Der kan angives op til 8 per enhed.
Region RegionType Region: Administrativ enhed der ledes af et regionsråd.
RegionCollection RegionCollectionType Samling af regioner: Samling af regioner.
Sor SorType SOR: Sundhedsvæsenets Organisationsregister
SorDataTypeCodes SorDataTypeCodesType SORdatatypekoder: Indeholder alle navne og koder for SOR-datatyper.
SorTree SorTreeType SOR-træ: Heriarkisk træ over SOR enheder.
SorType SorTypeType SOR-type: Angiver SOR-typen. Fx. "Institutionsejer" eller "Sundhedsinstitution"
SorTypeCollection SorTypeCollectionType Samling af systemnavne: Samling af systemnavne.
SorTypeIdentifier long System-id: Identifikationskode der identificerer et SOR-type.
SorTypeIdentifierCollection SorTypeIdentifierCollectionType Samling af systemnavne: Samling af systemnavne.
Speciality SpecialityType Lægefagligt speciale: Speciale, som en enhed kan påtage sig lægefagligt ansvar for.
SpecialityCollection SpecialityCollectionType Samling af specialer: Samling af specialer
SpecialityIdentifier long Speciale-id: Identifikationskode der identificerer et lægefagligt speciale. Kommentar: Identifikationskoden er et begrebs-id fra SNOMED CT.
SpecialityPriority SpecialityPriorityType Hoved-/bispeciale: Markerer om det er et hoved- eller bispeciale.
SpecialityPriorityCollection SpecialityPriorityCollectionType Samling af specialer-prioriteter: Samling af speciale-prioriteter (Hoved-/bispeciale)
SpecialityPriorityIdentifier long
StartDate date Gældende start dato: Angiver dato for fra hvornår denne enhed gælder. Denne dato kan ændres.
SystemSupplier SystemSupplierType Systemleverandør: Leverandør af det it-system som anvender det lokationsnummer der er knyttet til enheden.
SystemSupplierCollection SystemSupplierCollectionType Samling af systemleverandører: Samling af systemleverandører.
SystemSupplierIdentifier SystemSupplierType Systemleverandør-id: Identifikationskode der identificerer en systemleverandør.
SystemType SystemTypeType Systemnavn: Navn på det it-system som anvender det lokationsnummer der er knyttet til enheden.
SystemTypeCollection SystemTypeCollectionType Samling af systemnavne: Samling af systemnavne.
SystemTypeIdentifier long system-id: Identifikationskode der identificerer et system.
TypeName TypeNameType Typenavn: Navn på en type i SOR.
VisitingAddressInformation AddressInformationType Besøgsadresse: Fysisk adresse for personlig henvendelse. Besøgsadressen kan angives som værende den samme som enhedens postadresse.
urn:oio:sundhedsstyrelsen:organisation:1.0.0
AmbulantActivityIndicator boolean Ambulante kontakter: Angiver om enheden har ambulante kontakter. Værdisættes: ja/nej. Obligatorisk angivelse hvis den organisatoriske enhed hører under en sundhedsinstitution af typen "hospital".
CommunicationSupplier CommunicationSupplierType Netoperatør: Angiver netoperatør for lokationsnummeret. Obligatorisk hvis lokationsnummeret oprettes.
CreatedAtTime dateTime Filens oprettelsetidspunkt: Angiver på hvilket tidspunkt selve filen er oprettet.
EanLocationCode long Lokationsnummer: Angiver lokationsnummeret for enheden.
EntityName SorNameType Enhedens navn: Enhedens navn.
FaxNumberIdentifier FaxNumberIdentifierType Faxnummer: Angiver enhedens faxnummer.
FirstFromDate date Gældende fra dato: Angiver dato for hvornår enheden er gældende fra.
FromDate date Gældende fra dato for sidste ændring: Angiver dato for hvornår den sidste ændring gælder fra.
LocalAttribute LocalAttributeType Lokal attribut: Lokal attribut for enheden.
LocalAttributeCollection LocalAttributeCollectionType Lokale attributter: Der kan være op til 5 lokale attributter.
LocalCode LocalCodeType Lokal kode: Enhedes lokale kode.
NonActiveIndicator boolean Lokationsnummeret er ikke-aktivt: Angiver om lokationsnummeret er ikke-aktivt.
OnlyInternalIndicator boolean Lokationsnummer kun til internt brug: Angiver om lokationsnummeret er til internt brug.
OrganizationalUnitInformation OrganizationalUnitInformationType Den organisatoriske enheds funktionsinformation: Angiver funktionsinformation for en organisatorisk enhed. Angives kun for organisatoriske enheder der ligger under en sundhedsinstitution af typen "hospital".
PatientsAdmittedIndicator boolean Sengeafsnit: Angiver om enheden er et sengeafsnit. Værdisættes: ja/nej. Obligatorisk angivelse hvis den organisatoriske enhed hører under en sundhedsinstitution af typen "hospital".
PharmacyIdentifier PharmacyIdentifierType Apoteksnummer: Angiver enhedens apoteksnummer.
ProviderIdentifier ProviderIdentifierType Ydernummer: Angiver enhedens ydernummer.
ReplacedByEntityCollection SorIdentifierCollectionType Erstattet af: Liste over hvilke andre enheder en enhed er erstattet af.
ReplacesEntityCollection SorIdentifierCollectionType Erstattes af: Liste over hvilke andre enheder en enhed erstatter.
ReportingLevelIndicator boolean Indberetningsniveau: Angiver om enheden er indberetningsniveau til Landspatientregisteret (LPR). Værdisættes: ja/nej. Obligatorisk angivelse hvis den organisatoriske enhed hører under en sundhedsinstitution af typen "hospital".
ShakIdentifier ShakIdentifierType SghAfd-kode: Angiver hvilken SghAfd-kode enheden har tilknyttet. Den samme SgfAfd-kode kan angives på mere end én enhed. Der kan kun registreres officielle SghAfd-koder.
SnapshotDate date Snapshot-dato: Den dato som data i filen repræsenterer.
SorIdentifier SorIdentifierType SOR-ID /SOR-kode: SOR-kode der relaterer til enheden. Genereres automatisk. En SOR-kode består af fire komponenter: - Fortløbende nummer - Namespace (7 cifre: "1000016") - Partition-ID (2 cifre) - Checksum-ciffer (1 cifre). Den første mulige SOR-kode er dermed '11000016002'.
SorIdentifierCollection SorIdentifierCollectionType SorIdentifierCollection: En samling af SOR identer.
SorName SorNameType SorNavn: Tekst/Navn
SorNote SorNoteType Evnetuelle noter: Angiver evnetuelle bemærkninger til enheden eller lokationsnummeret. (Ikke i brug for adresserne!)
SorStatus SorStatusType Dato status: Overbegreb - indeholder dato og opdateringsoplysninger.
SystemSupplier SystemSupplierType systemleverandør: Angiver systemleverandøren for lokationsnummeret. Obligatorisk hvis lokationsnummer oprettes.
TelephoneNumberIdentifier TelephoneNumberIdentifierType Telefonnummer: Angiver enhedens telefonnummer.
ToDate date Lukke dato: Angiver den sidste gyldige dato for enheden/lokationsnummeret. Ikke obligatorisk.
UpdatedAt date Sidst ændret dato: Angiver dato for hvornår enheden sidst er ændret.
VirtualAddressInformation VirtualAddressInformationType Enhedens elektroniske adresser: Oplysning vedr. virtuelle adresser for en enhed dvs. Email, telefon mv. De virtuelle adresser kan som helhed nedarves fra moder-enheden.
Website WebsiteType Hjemmeside: Hjemmeside.
http://rep.oio.dk/kms.dk/xml/schemas/2007/05/23/
RegionCode AuthorityCodeType identifikationskode der identificerer en region
http://rep.oio.dk/cvr.dk/xml/schemas/2005/03/22/
CVRnumberIdentifier CVRnumberIdentifierType identifikationskode der identificerer en virksomhed i Det centrale virksomhedsregister, som er Erhvervs- og selskabsstyrelsens database med alle officielle oplysninger om danske virksomheder
ProductionUnitIdentifier ProductionUnitIdentifierType identifikationskode der identificerer en virksomhed under et CVR-nummer
http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2005/03/18/
AuthorityCode AuthorityCodeType Bruges ikke i SOR.
MunicipalityCode AuthorityCodeType identifikationskode der identificerer en kommune i myndighedstabellerne i Det Centrale Personregister
StreetCode StreetCodeType identifikationskode der identificerer en vej i Det Centrale Personregister. Kommentar: Vejkoden og kommunekoden tilsammen udgør en entydig identifikation af en vej i Danmark.
StreetNameForAddressingName StreetNameForAddressingNameType Bruges ikke i SOR.
http://rep.oio.dk/xkom.dk/xml/schemas/2005/03/15/
EmailAddressIdentifier EmailAddressIdentifierType identifikationskode der består af en række af tegn der behøves for at en e-mail kan leveres til den korrekte postkasse til den påtænkte person, stilling eller kontor
http://rep.oio.dk/xkom.dk/xml/schemas/2006/01/06/
AddressPostal AddressPostalType entydig angivelse af den komplette, skrevne postadresse, baseret på de læsbare adressebetegnelser. Kommentar: Læsbare adressebetegnelser er (vejnavn, bynavn, postnummer, postdistrikt m.m.).
http://rep.oio.dk/osak.dk/xml/schemas/2006/04/25/
CoordETRS89z32EMeasure decimal Easting koordinater i UTM zone 32 ETRS89
CoordETRS89z32NMeasure decimal Northing koordinater i UTM zone 32 ETRS89
http://rep.oio.dk/ebxml/xml/schemas/dkcc/2005/03/15/
DistrictName DistrictNameType navn på geografisk område, der i postal sammenhæng hører sammen. Kommentar: Postdistriktets navn i klarskrift. I Danmark er der en entydig sammenhæng mellem postdistrikter og postnumre, idet de fleste postdistrikter har ét postnummer, mens en række større postdistrikter har flere postnumre. I København har København K, København V og Frederiksberg C således ét postnummer pr. gade, foruden særlige postnumre til postbokse og store postmodtagere. Feltet indeholder 20 karakterer, hvilket passer til, at det kan vises i en rudekuvert sammen med postnummeret og en ledig karakter. Postdistriktet er sammensat af kommunekode, vejkode, postnummer, husnummer sammen med en kode, der angiver om den givne vejsektion indeholder lige eller ulige numre.
DistrictSubdivisionIdentifier DistrictSubdivisionIdentifierType Bruges ikke i SOR.
PostCodeIdentifier PostCodeIdentifierType nummer der sættes foran adressebetegnelsen med henblik på at sikre identifikationen af et bestemt posthus
StreetName StreetNameType godkendt navn på en vej, et torv, en plads, en sti og lignende. Kommentar: Endvidere kan vejnavne forbindes til andre særligt afgrænsede geografiske områder såsom haveforeninger eller feriebebyggelser uden vejnet, større erhvervs- og institutionsområder med mange bygninger, mindre øer uden vejnet, større idrætsanlæg og lignende.
http://rep.oio.dk/ebxml/xml/schemas/dkcc/2003/02/13/
CountryIdentificationCode CountryIdentificationCodeType
FloorIdentifier FloorIdentifierType identifikation der beskriver etagen eller reposen på hvilken en specifik indgangsdør, lejlighed, eller sidedør er placeret i den opgang der refereres til
MailDeliverySublocationIdentifier MailDeliverySublocationIdentifierType Bruges ikke i SOR.
StreetBuildingIdentifier StreetBuildingIdentifierType nummer incl. et valgfrit bogstav, der indentificerer en bestemt adgang til en bygning, en grund/jordstykke eller en fabrik etc. baseret på den navngivne vej eller gade, som giver adgang til denne
SuiteIdentifier SuiteIdentifierType identifikation der beskriver placeringen af en specifik indgangsdør på en etage eller en repos i den opgang der refereres til
http://rep.oio.dk/ebxml/xml/schemas/dkcc/2005/05/13/
PostOfficeBoxIdentifier PostOfficeBoxIdentifierType Bruges ikke i SOR.


Komplekse typer
Type Antal Beskrivelse
AddressInformationCollectionType Samling af adressinformation: Samling af adresseinformation
AddressInformation
0.. Adresseinformation: En enkelt adresse i en AdresseInformationCollection.
AddressInformationType Adresseinformation: En enkelt adresse i en AdresseInformationCollection.
AddressPostal
1 entydig angivelse af den komplette, skrevne postadresse, baseret på de læsbare adressebetegnelser. Kommentar: Læsbare adressebetegnelser er (vejnavn, bynavn, postnummer, postdistrikt m.m.).
MunicipalityCode
0..1 identifikationskode der identificerer en kommune i myndighedstabellerne i Det Centrale Personregister
StreetCode
0..1 identifikationskode der identificerer en vej i Det Centrale Personregister. Kommentar: Vejkoden og kommunekoden tilsammen udgør en entydig identifikation af en vej i Danmark.
RegionCode
0..1 identifikationskode der identificerer en region
AdditionalAddressInformationText
0..1 Ekstra adresseinformation: Information der specificerer fysiske adresser.
CoordETRS89z32NMeasure
0..1 Northing koordinater i UTM zone 32 ETRS89
CoordETRS89z32EMeasure
0..1 Easting koordinater i UTM zone 32 ETRS89
AddressPostalType
MailDeliverySublocationIdentifier
0..1 Bruges ikke i SOR.
StreetName
1 godkendt navn på en vej, et torv, en plads, en sti og lignende. Kommentar: Endvidere kan vejnavne forbindes til andre særligt afgrænsede geografiske områder såsom haveforeninger eller feriebebyggelser uden vejnet, større erhvervs- og institutionsområder med mange bygninger, mindre øer uden vejnet, større idrætsanlæg og lignende.
StreetNameForAddressingName
0..1 Bruges ikke i SOR.
StreetBuildingIdentifier
1 nummer incl. et valgfrit bogstav, der indentificerer en bestemt adgang til en bygning, en grund/jordstykke eller en fabrik etc. baseret på den navngivne vej eller gade, som giver adgang til denne
FloorIdentifier
0..1 identifikation der beskriver etagen eller reposen på hvilken en specifik indgangsdør, lejlighed, eller sidedør er placeret i den opgang der refereres til
SuiteIdentifier
0..1 identifikation der beskriver placeringen af en specifik indgangsdør på en etage eller en repos i den opgang der refereres til
DistrictSubdivisionIdentifier
0..1 Bruges ikke i SOR.
PostOfficeBoxIdentifier
0..1 Bruges ikke i SOR.
PostCodeIdentifier
1 nummer der sættes foran adressebetegnelsen med henblik på at sikre identifikationen af et bestemt posthus
DistrictName
1 navn på geografisk område, der i postal sammenhæng hører sammen. Kommentar: Postdistriktets navn i klarskrift. I Danmark er der en entydig sammenhæng mellem postdistrikter og postnumre, idet de fleste postdistrikter har ét postnummer, mens en række større postdistrikter har flere postnumre. I København har København K, København V og Frederiksberg C således ét postnummer pr. gade, foruden særlige postnumre til postbokse og store postmodtagere. Feltet indeholder 20 karakterer, hvilket passer til, at det kan vises i en rudekuvert sammen med postnummeret og en ledig karakter. Postdistriktet er sammensat af kommunekode, vejkode, postnummer, husnummer sammen med en kode, der angiver om den givne vejsektion indeholder lige eller ulige numre.
CountryIdentificationCode
0..1
CommunicationSupplierCollectionType Samling af netoperatører: Samling af VANS-operatører.
CommunicationSupplier
0.. Netoperatør (VANS-leverandør på sundhedsdatanettet): VANS-leverandør der yder datatransport af en MedCom-meddelelse via sundhedsdatanettet for et givet lokationsnummer. Kommentar: Indeholder både navn og id på netoperatøren.
CommunicationSupplierType Netoperatør (VANS-leverandør på sundhedsdatanettet): VANS-leverandør der yder datatransport af en MedCom-meddelelse via sundhedsdatanettet for et givet lokationsnummer. Kommentar: Indeholder både navn og id på netoperatøren.
CommunicationSupplierIdentifier
1 Netoperatør-id: Identifikationskode der identificerer et lokationsnummers netoperatør. Kommentar: Identifikationskoden er obligatorisk hvis der oprettes et lokationsnummer.
TypeName
1 Typenavn: Navn på en type i SOR.
SorStatus
1 Dato status: Overbegreb - indeholder dato og opdateringsoplysninger.
CountryIdentificationCodeType Landeidentifikations kode baseret på de 4 forskellige formater.
EanLocationCodeEntityType Lokationsnummeroplysning: Klasse der indeholder informationer der er knyttet til lokationsnummeret. Kommentar: Lokationsnummer med tilhørende oplysninger kan nedarves fra en overordnet enhed.
EanLocationCode
1 Lokationsnummer: Angiver lokationsnummeret for enheden.
OnlyInternalIndicator
1 Lokationsnummer kun til internt brug: Angiver om lokationsnummeret er til internt brug.
NonActiveIndicator
1 Lokationsnummeret er ikke-aktivt: Angiver om lokationsnummeret er ikke-aktivt.
SystemSupplierIdentifier
1 Systemleverandør-id: Identifikationskode der identificerer en systemleverandør.
SystemTypeIdentifier
1 system-id: Identifikationskode der identificerer et system.
CommunicationSupplierIdentifier
1 Netoperatør-id: Identifikationskode der identificerer et lokationsnummers netoperatør. Kommentar: Identifikationskoden er obligatorisk hvis der oprettes et lokationsnummer.
RegionCode
1 identifikationskode der identificerer en region
EdiAdministratorIdentifier
1 EDI administrator-id: Identifikationskode der identificerer en EDI-administrator.
SorNote
0..1 Evnetuelle noter: Angiver evnetuelle bemærkninger til enheden eller lokationsnummeret. (Ikke i brug for adresserne!)
SorStatus
0..1 Dato status: Overbegreb - indeholder dato og opdateringsoplysninger.
EanLocationCodeOptionType Ean-Nedarvningsstatus: Oplysning om en enhed har et lokationsnummer eller ej og om det nedarves fra den overordnede enhed
EntityInheritanceIndicator
1 Nedarvingsstatus for lokationsnummeret: Angiver om lokationsnummeret nedarves.
EanLocationCodeEntity
0..1 Lokationsnummeroplysning: Klasse der indeholder informationer der er knyttet til lokationsnummeret. Kommentar: Lokationsnummer med tilhørende oplysninger kan nedarves fra en overordnet enhed.
EdiAdministratorCollectionType Samling af EDI-administratorer: Samling af EDI-administratorer.
EdiAdministrator
0.. EDI-administrator: Person eller organisation der har lov til at vedligeholde de MedCom meddelelsestyper som er knyttet til et lokationsnummer.
EdiAdministratorType EDI-administrator: Person eller organisation der har lov til at vedligeholde de MedCom meddelelsestyper som er knyttet til et lokationsnummer.
EdiAdministratorIdentifier
1 EDI administrator-id: Identifikationskode der identificerer en EDI-administrator.
TypeName
1 Typenavn: Navn på en type i SOR.
SorStatus
1 Dato status: Overbegreb - indeholder dato og opdateringsoplysninger.
EntityTypeCollectionType
EntityType
0.. Enhedstype: Beskrivelse af en type af SOR-enhed Kommentar: EntityType består af en kode og et navn på en enhedstype. Kan være en ejertyper, sundhedsinstitutionstype eller organisatorisk enheds-type.Fx 398070004 Statslig.
EntityTypeType Enhedstype: Beskrivelse af en type af SOR-enhed Kommentar: EntityType består af en kode og et navn på en enhedstype. Kan være en ejertyper, sundhedsinstitutionstype eller organisatorisk enheds-type.Fx 398070004 Statslig.
EntityTypeIdentifier
1 Enhedstype-id: Identifikationskode der identificerer en enhedstype.
TypeName
1 Typenavn: Navn på en type i SOR.
SorTypeIdentifierCollection
1 Samling af systemnavne: Samling af systemnavne.
SorStatus
1 Dato status: Overbegreb - indeholder dato og opdateringsoplysninger.
FutureMoveInformationType Information om planlagt flytning: Information om en planlagt flytning af en enhed fra en overordnet enhed til en anden overordnet enhed
ParentEntityIdentifier
1 Overliggende enheds-id: SOR-id for overliggende enhed.
FromDate
1 Gældende fra dato for sidste ændring: Angiver dato for hvornår den sidste ændring gælder fra.
GeographicalLocalisationCollectionType Samling af geografiske lokalisationer: Samling af geografiske lokalisationer.
GeographicalLocalisation
0.. Geografisk lokalisation: Gruppe af organisatoriske enheder der er beliggende inden for et fysisk afgrænset område, som er beskrevet med en eller flere besøgsadresser. F.eks. Vejle syghus. Kommentar: Hvilke konkrete kriterier, der afgrænser det "fysiske område" er det op til institutionsejeren at definere. Enhver aktivitet inden for sundhedsvæsenet skal kunne stedfestes entydigt.
GeographicalLocalisationsType Geografiske lokalisationer: Samling af geografiske lokalisationsoplysninger.
CreatedAtTime
1 Filens oprettelsetidspunkt: Angiver på hvilket tidspunkt selve filen er oprettet.
SnapshotDate
1 Snapshot-dato: Den dato som data i filen repræsenterer.
GeographicalLocalisationCollection
0..1 Samling af geografiske lokalisationer: Samling af geografiske lokalisationer.
GeographicalLocalisationType Geografisk lokalisation: Gruppe af organisatoriske enheder der er beliggende inden for et fysisk afgrænset område, som er beskrevet med en eller flere besøgsadresser. F.eks. Vejle syghus. Kommentar: Hvilke konkrete kriterier, der afgrænser det "fysiske område" er det op til institutionsejeren at definere. Enhver aktivitet inden for sundhedsvæsenet skal kunne stedfestes entydigt.
GeographicalLocalisationName
1 Lokalisationsnavn: Navnet for en geografisk lokalisation i SOR.
GeographicalLocalisationIdentifier
1 Geografisk lokalisations-id: Identifikationskode der identificerer en geografisk lokalisation.
StartDate
1 Gældende start dato: Angiver dato for fra hvornår denne enhed gælder. Denne dato kan ændres.
EndDate
0..1 Gældende lukke dato: Angiver dato for hvornår overordnet enhed lukker. Denne dato kan ændres.
AddressInformationCollection
0..1 Samling af adressinformation: Samling af adresseinformation
HealthInstitutionEntityType Sundhedsinstitution og relaterede enheder: Klasse der indeholder informationer der er knyttet til sundhedsinstitution og underliggende enheder.
HealthInstitution
1 Sundhedsinstitution: Organisation der er direkte økonomisk ansvarlig over for institutionsejer. Kommentar: Fx Aalborg Sygehus, som er ansvarlig overfor Region Nordjylland. I SOR har været anvendt termen sundhedsinstitution, men SOR indeholder institutioner, som ikke er 'sundhedsinstitutioner', men derimod 'institutioner med relation til sundhedsvæsenet'. Indeholder oplysninger relateret til institutionen (navn, sygehus-afdelingskode, type, adresse mv.).
OrganizationalUnitEntity
0.. Organisatorisk enhed og relaterede enheder: Klasse der indeholder informationer der er knyttet til institutionsejer, sundhedsinstitution og underliggende enheder, samt overbegrebets SOR-id.
HealthInstitutionType Sundhedsinstitution: Organisation der er direkte økonomisk ansvarlig over for institutionsejer. Kommentar: Fx Aalborg Sygehus, som er ansvarlig overfor Region Nordjylland. I SOR har været anvendt termen sundhedsinstitution, men SOR indeholder institutioner, som ikke er 'sundhedsinstitutioner', men derimod 'institutioner med relation til sundhedsvæsenet'. Indeholder oplysninger relateret til institutionen (navn, sygehus-afdelingskode, type, adresse mv.).
SorIdentifier
1 SOR-ID /SOR-kode: SOR-kode der relaterer til enheden. Genereres automatisk. En SOR-kode består af fire komponenter: - Fortløbende nummer - Namespace (7 cifre: "1000016") - Partition-ID (2 cifre) - Checksum-ciffer (1 cifre). Den første mulige SOR-kode er dermed '11000016002'.
EntityName
1 Enhedens navn: Enhedens navn.
EntityTypeIdentifier
1 Enhedstype-id: Identifikationskode der identificerer en enhedstype.
PharmacyIdentifier
0..1 Apoteksnummer: Angiver enhedens apoteksnummer.
ShakIdentifier
0..1 SghAfd-kode: Angiver hvilken SghAfd-kode enheden har tilknyttet. Den samme SgfAfd-kode kan angives på mere end én enhed. Der kan kun registreres officielle SghAfd-koder.
EanLocationCodeOption
1 Ean-Nedarvningsstatus: Oplysning om en enhed har et lokationsnummer eller ej og om det nedarves fra den overordnede enhed
PostalAddressInformation
0..1 Postadresse: Fysisk adresse der angiver en beliggenhed hvor der kan leveres post. Postadressen kan som helhed nedarves fra en overordnet enhed.
VisitingAddressInformation
0..1 Besøgsadresse: Fysisk adresse for personlig henvendelse. Besøgsadressen kan angives som værende den samme som enhedens postadresse.
VirtualAddressInformation
0..1 Enhedens elektroniske adresser: Oplysning vedr. virtuelle adresser for en enhed dvs. Email, telefon mv. De virtuelle adresser kan som helhed nedarves fra moder-enheden.
SorStatus
1 Dato status: Overbegreb - indeholder dato og opdateringsoplysninger.
ReplacesEntityCollection
0..1 Erstattes af: Liste over hvilke andre enheder en enhed erstatter.
ReplacedByEntityCollection
0..1 Erstattet af: Liste over hvilke andre enheder en enhed er erstattet af.
ProductionUnitIdentifier
0..1 identifikationskode der identificerer en virksomhed under et CVR-nummer
GeographicalLocalisationIdentifier
0..1 Geografisk lokalisations-id: Identifikationskode der identificerer en geografisk lokalisation.
FutureMoveInformation
0..1 Information om planlagt flytning: Information om en planlagt flytning af en enhed fra en overordnet enhed til en anden overordnet enhed
InstitutionOwnerEntityType Institutionsejer og relaterede enheder: Klasse der indeholder informationer der er knyttet til institutionsejer og dertil relaterede enheder.
InstitutionOwner
1 Institutionsejer: Organisation, firma eller person der bærer det overordnede politisk-økonomiske ansvar for en institution. Kommentar: Med udtrykket 'overordnet politisk-økonomisk ansvar' refereres til det samlede ansvar for hele institutionen. Der kan desuden være lokalt ansvar for det enkelte hospital, en afdeling og lign.
HealthInstitutionEntity
0.. Sundhedsinstitution og relaterede enheder: Klasse der indeholder informationer der er knyttet til sundhedsinstitution og underliggende enheder.
InstitutionOwnerType Institutionsejer: Organisation, firma eller person der bærer det overordnede politisk-økonomiske ansvar for en institution. Kommentar: Med udtrykket 'overordnet politisk-økonomisk ansvar' refereres til det samlede ansvar for hele institutionen. Der kan desuden være lokalt ansvar for det enkelte hospital, en afdeling og lign.
SorIdentifier
1 SOR-ID /SOR-kode: SOR-kode der relaterer til enheden. Genereres automatisk. En SOR-kode består af fire komponenter: - Fortløbende nummer - Namespace (7 cifre: "1000016") - Partition-ID (2 cifre) - Checksum-ciffer (1 cifre). Den første mulige SOR-kode er dermed '11000016002'.
EntityName
1 Enhedens navn: Enhedens navn.
EntityTypeIdentifier
1 Enhedstype-id: Identifikationskode der identificerer en enhedstype.
EanLocationCodeEntity
0..1 Lokationsnummeroplysning: Klasse der indeholder informationer der er knyttet til lokationsnummeret. Kommentar: Lokationsnummer med tilhørende oplysninger kan nedarves fra en overordnet enhed.
PostalAddressInformation
1 Postadresse: Fysisk adresse der angiver en beliggenhed hvor der kan leveres post. Postadressen kan som helhed nedarves fra en overordnet enhed.
VirtualAddressInformation
1 Enhedens elektroniske adresser: Oplysning vedr. virtuelle adresser for en enhed dvs. Email, telefon mv. De virtuelle adresser kan som helhed nedarves fra moder-enheden.
SorStatus
1 Dato status: Overbegreb - indeholder dato og opdateringsoplysninger.
CVRnumberIdentifier
0..1 identifikationskode der identificerer en virksomhed i Det centrale virksomhedsregister, som er Erhvervs- og selskabsstyrelsens database med alle officielle oplysninger om danske virksomheder
LocalAttributeCollectionType Lokale attributter: Der kan være op til 5 lokale attributter.
LocalAttribute1
0..1 Lokale attributter: Der kan være op til 5 lokale attributter.
LocalAttribute2
0..1 Lokale attributter: Der kan være op til 5 lokale attributter.
LocalAttribute3
0..1 Lokale attributter: Der kan være op til 5 lokale attributter.
LocalAttribute4
0..1 Lokale attributter: Der kan være op til 5 lokale attributter.
LocalAttribute5
0..1 Lokale attributter: Der kan være op til 5 lokale attributter.
OrganizationalUnitEntityType Organisatorisk enhed og relaterede enheder: Klasse der indeholder informationer der er knyttet til institutionsejer, sundhedsinstitution og underliggende enheder, samt overbegrebets SOR-id.
OrganizationalUnit
1 Organisatorisk enhed: Del af Sundhedsvæsenets Organisationsregister der er defineret af en myndighed eller af en organisation selv mhp. at synliggøre organisationens struktur. Kommentar: Baggrunden for at definere en organisatorisk enhed kan være at angive et direkte økonomisk ansvar over for en institution eller anden overordnet organisatorisk enhed. Fx Medicinsk Ambulatorium, som er økonomisk ansvarlig overfor Medicinsk Center, som igen er økonomisk ansvarlig overfor hospitalet. Andre årsager kan være samling af faglig kompetence, fysiske forhold m.v. Indeholder oplysninger relateret til den organisatoriske enhed (navn, sygehus-afdelingskode, type, adresse mv).
OrganizationalUnitEntity
0.. Organisatorisk enhed og relaterede enheder: Klasse der indeholder informationer der er knyttet til institutionsejer, sundhedsinstitution og underliggende enheder, samt overbegrebets SOR-id.
OrganizationalUnitInformationType Den organisatoriske enheds funktionsinformation: Angiver funktionsinformation for en organisatorisk enhed. Angives kun for organisatoriske enheder der ligger under en sundhedsinstitution af typen "hospital".
AmbulantActivityIndicator
1 Ambulante kontakter: Angiver om enheden har ambulante kontakter. Værdisættes: ja/nej. Obligatorisk angivelse hvis den organisatoriske enhed hører under en sundhedsinstitution af typen "hospital".
PatientsAdmittedIndicator
1 Sengeafsnit: Angiver om enheden er et sengeafsnit. Værdisættes: ja/nej. Obligatorisk angivelse hvis den organisatoriske enhed hører under en sundhedsinstitution af typen "hospital".
ReportingLevelIndicator
1 Indberetningsniveau: Angiver om enheden er indberetningsniveau til Landspatientregisteret (LPR). Værdisættes: ja/nej. Obligatorisk angivelse hvis den organisatoriske enhed hører under en sundhedsinstitution af typen "hospital".
OrganizationalUnitType Organisatorisk enhed: Del af Sundhedsvæsenets Organisationsregister der er defineret af en myndighed eller af en organisation selv mhp. at synliggøre organisationens struktur. Kommentar: Baggrunden for at definere en organisatorisk enhed kan være at angive et direkte økonomisk ansvar over for en institution eller anden overordnet organisatorisk enhed. Fx Medicinsk Ambulatorium, som er økonomisk ansvarlig overfor Medicinsk Center, som igen er økonomisk ansvarlig overfor hospitalet. Andre årsager kan være samling af faglig kompetence, fysiske forhold m.v. Indeholder oplysninger relateret til den organisatoriske enhed (navn, sygehus-afdelingskode, type, adresse mv).
SorIdentifier
1 SOR-ID /SOR-kode: SOR-kode der relaterer til enheden. Genereres automatisk. En SOR-kode består af fire komponenter: - Fortløbende nummer - Namespace (7 cifre: "1000016") - Partition-ID (2 cifre) - Checksum-ciffer (1 cifre). Den første mulige SOR-kode er dermed '11000016002'.
EntityName
1 Enhedens navn: Enhedens navn.
EntityTypeIdentifier
0..1 Enhedstype-id: Identifikationskode der identificerer en enhedstype.
LocalCode
0..1 Lokal kode: Enhedes lokale kode.
PharmacyIdentifier
0..1 Apoteksnummer: Angiver enhedens apoteksnummer.
ShakIdentifier
0..1 SghAfd-kode: Angiver hvilken SghAfd-kode enheden har tilknyttet. Den samme SgfAfd-kode kan angives på mere end én enhed. Der kan kun registreres officielle SghAfd-koder.
ProviderIdentifier
0..1 Ydernummer: Angiver enhedens ydernummer.
EanLocationCodeOption
1 Ean-Nedarvningsstatus: Oplysning om en enhed har et lokationsnummer eller ej og om det nedarves fra den overordnede enhed
PostalAddressInformation
0..1 Postadresse: Fysisk adresse der angiver en beliggenhed hvor der kan leveres post. Postadressen kan som helhed nedarves fra en overordnet enhed.
VisitingAddressInformation
0..1 Besøgsadresse: Fysisk adresse for personlig henvendelse. Besøgsadressen kan angives som værende den samme som enhedens postadresse.
ActivityAddressInformation
0..1 Aktivitetsadresse: Fysisk adresse hvor en aktivitet udføres. Kommentar: Aktivitetsadressen kan angives som værende den samme som enhedens besøgsadresse. Obligatorisk oplysning.
VirtualAddressInformation
0..1 Enhedens elektroniske adresser: Oplysning vedr. virtuelle adresser for en enhed dvs. Email, telefon mv. De virtuelle adresser kan som helhed nedarves fra moder-enheden.
PrioritizedEntitySpecialityCollection
0..1 Enhedens lægefaglige specialer: Liste over enhedens lægefaglige specialer. Der kan angives op til 8 per enhed.
SorStatus
1 Dato status: Overbegreb - indeholder dato og opdateringsoplysninger.
ReplacesEntityCollection
0..1 Erstattes af: Liste over hvilke andre enheder en enhed erstatter.
ReplacedByEntityCollection
0..1 Erstattet af: Liste over hvilke andre enheder en enhed er erstattet af.
OrganizationalUnitInformation
0..1 Den organisatoriske enheds funktionsinformation: Angiver funktionsinformation for en organisatorisk enhed. Angives kun for organisatoriske enheder der ligger under en sundhedsinstitution af typen "hospital".
LocalAttributeCollection
0..1 Lokale attributter: Der kan være op til 5 lokale attributter.
ProductionUnitIdentifier
0..1 identifikationskode der identificerer en virksomhed under et CVR-nummer
GeographicalLocalisationIdentifier
0..1 Geografisk lokalisations-id: Identifikationskode der identificerer en geografisk lokalisation.
FutureMoveInformation
0..1 Information om planlagt flytning: Information om en planlagt flytning af en enhed fra en overordnet enhed til en anden overordnet enhed
PrioritizedEntitySpecialityCollectionType Enhedens lægefaglige specialer: Liste over enhedens lægefaglige specialer. Der kan angives op til 8 per enhed.
PrioritizedEntitySpeciality
0..8
PrioritizedEntitySpecialityType
SpecialityIdentifier
1 Speciale-id: Identifikationskode der identificerer et lægefagligt speciale. Kommentar: Identifikationskoden er et begrebs-id fra SNOMED CT.
SpecialityPriorityIdentifier
1
RegionCollectionType Samling af regioner: Samling af regioner.
Region
0.. Region: Administrativ enhed der ledes af et regionsråd.
RegionType Region: Administrativ enhed der ledes af et regionsråd.
RegionCode
1 identifikationskode der identificerer en region
TypeName
1 Typenavn: Navn på en type i SOR.
SorStatus
1 Dato status: Overbegreb - indeholder dato og opdateringsoplysninger.
SorDataTypeCodesType SORdatatypekoder: Indeholder alle navne og koder for SOR-datatyper.
CreatedAtTime
1 Filens oprettelsetidspunkt: Angiver på hvilket tidspunkt selve filen er oprettet.
SnapshotDate
1 Snapshot-dato: Den dato som data i filen repræsenterer.
EntityTypeCollection
0..1
SorTypeCollection
0..1 Samling af systemnavne: Samling af systemnavne.
SpecialityCollection
0..1 Samling af specialer: Samling af specialer
SpecialityPriorityCollection
0..1 Samling af specialer-prioriteter: Samling af speciale-prioriteter (Hoved-/bispeciale)
RegionCollection
0..1 Samling af regioner: Samling af regioner.
EdiAdministratorCollection
0..1 Samling af EDI-administratorer: Samling af EDI-administratorer.
SystemTypeCollection
0..1 Samling af systemnavne: Samling af systemnavne.
SystemSupplierCollection
0..1 Samling af systemleverandører: Samling af systemleverandører.
CommunicationSupplierCollection
0..1 Samling af netoperatører: Samling af VANS-operatører.
SorIdentifierCollectionType SorIdentifierCollection: En samling af SOR identer.
SorIdentifier
0.. SOR-ID /SOR-kode: SOR-kode der relaterer til enheden. Genereres automatisk. En SOR-kode består af fire komponenter: - Fortløbende nummer - Namespace (7 cifre: "1000016") - Partition-ID (2 cifre) - Checksum-ciffer (1 cifre). Den første mulige SOR-kode er dermed '11000016002'.
SorStatusType Dato status: Overbegreb - indeholder dato og opdateringsoplysninger.
FromDate
1 Gældende fra dato for sidste ændring: Angiver dato for hvornår den sidste ændring gælder fra.
ToDate
0..1 Lukke dato: Angiver den sidste gyldige dato for enheden/lokationsnummeret. Ikke obligatorisk.
UpdatedAt
0..1 Sidst ændret dato: Angiver dato for hvornår enheden sidst er ændret.
FirstFromDate
1 Gældende fra dato: Angiver dato for hvornår enheden er gældende fra.
SorTreeType SOR-træ: Heriarkisk træ over SOR enheder.
CreatedAtTime
1 Filens oprettelsetidspunkt: Angiver på hvilket tidspunkt selve filen er oprettet.
SnapshotDate
1 Snapshot-dato: Den dato som data i filen repræsenterer.
InstitutionOwnerEntity
1.. Institutionsejer og relaterede enheder: Klasse der indeholder informationer der er knyttet til institutionsejer og dertil relaterede enheder.
SorType SOR: Sundhedsvæsenets Organisationsregister
GeographicalLocalisations
0..1 Geografiske lokalisationer: Samling af geografiske lokalisationsoplysninger.
SorDataTypeCodes
0..1 SORdatatypekoder: Indeholder alle navne og koder for SOR-datatyper.
SorTree
0..1 SOR-træ: Heriarkisk træ over SOR enheder.
SorTypeCollectionType Samling af systemnavne: Samling af systemnavne.
SorType
0.. SOR-type: Angiver SOR-typen. Fx. "Institutionsejer" eller "Sundhedsinstitution"
SorTypeIdentifierCollectionType Samling af systemnavne: Samling af systemnavne.
SorTypeIdentifier
1.. System-id: Identifikationskode der identificerer et SOR-type.
SorTypeType SOR-type: Angiver SOR-typen. Fx. "Institutionsejer" eller "Sundhedsinstitution"
SorTypeIdentifier
1 System-id: Identifikationskode der identificerer et SOR-type.
TypeName
1 Typenavn: Navn på en type i SOR.
SorStatus
1 Dato status: Overbegreb - indeholder dato og opdateringsoplysninger.
SpecialityCollectionType Samling af specialer: Samling af specialer
Speciality
0.. Lægefagligt speciale: Speciale, som en enhed kan påtage sig lægefagligt ansvar for.
SpecialityPriorityCollectionType Samling af specialer-prioriteter: Samling af speciale-prioriteter (Hoved-/bispeciale)
SpecialityPriority
0.. Hoved-/bispeciale: Markerer om det er et hoved- eller bispeciale.
SpecialityPriorityType Hoved-/bispeciale: Markerer om det er et hoved- eller bispeciale.
SpecialityPriorityIdentifier
1
TypeName
1 Typenavn: Navn på en type i SOR.
SorStatus
1 Dato status: Overbegreb - indeholder dato og opdateringsoplysninger.
SpecialityType Lægefagligt speciale: Speciale, som en enhed kan påtage sig lægefagligt ansvar for.
SpecialityIdentifier
1 Speciale-id: Identifikationskode der identificerer et lægefagligt speciale. Kommentar: Identifikationskoden er et begrebs-id fra SNOMED CT.
TypeName
1 Typenavn: Navn på en type i SOR.
AlternativeTypeName
0..1 Alternativt type navn: Alternativ navnet for en type i SOR
SorStatus
1 Dato status: Overbegreb - indeholder dato og opdateringsoplysninger.
SystemSupplierCollectionType Samling af systemleverandører: Samling af systemleverandører.
SystemSupplier
0.. Systemleverandør: Leverandør af det it-system som anvender det lokationsnummer der er knyttet til enheden.
SystemSupplierType Systemleverandør: Leverandør af det it-system som anvender det lokationsnummer der er knyttet til enheden.
SystemSupplierIdentifier
1 Systemleverandør-id: Identifikationskode der identificerer en systemleverandør.
TypeName
1 Typenavn: Navn på en type i SOR.
SorStatus
1 Dato status: Overbegreb - indeholder dato og opdateringsoplysninger.
SystemTypeCollectionType Samling af systemnavne: Samling af systemnavne.
SystemType
0.. Systemnavn: Navn på det it-system som anvender det lokationsnummer der er knyttet til enheden.
SystemTypeType Systemnavn: Navn på det it-system som anvender det lokationsnummer der er knyttet til enheden.
SystemTypeIdentifier
1 system-id: Identifikationskode der identificerer et system.
TypeName
1 Typenavn: Navn på en type i SOR.
SorStatus
1 Dato status: Overbegreb - indeholder dato og opdateringsoplysninger.
VirtualAddressInformationType Enhedens elektroniske adresser: Oplysning vedr. virtuelle adresser for en enhed dvs. Email, telefon mv. De virtuelle adresser kan som helhed nedarves fra moder-enheden.
EmailAddressIdentifier
0..1 identifikationskode der består af en række af tegn der behøves for at en e-mail kan leveres til den korrekte postkasse til den påtænkte person, stilling eller kontor
Website
0..1 Hjemmeside: Hjemmeside.
TelephoneNumberIdentifier
1 Telefonnummer: Angiver enhedens telefonnummer.
FaxNumberIdentifier
0..1 Faxnummer: Angiver enhedens faxnummer.


Simple typer
Navn Type Grænser Beskrivelse
AdditionalAddressInformationTextType string 1..40 Ekstra adresseinformation: Information der specificerer fysiske adresser.
AlternativeTypeNameType string 1..254 Alternativt type navn: Alternativ navnet for en type i SOR
EntityInheritanceIndicatorType boolean
Nedarvingsstatus for lokationsnummeret: Angiver om lokationsnummeret nedarves.
GeographicalLocalisationIdentifierType long
Geografisk lokalisations-id: Identifikationskode der identificerer en geografisk lokalisation.
GeographicalLocalisationNameType string 1..40 Lokalisationsnavn: Navnet for en geografisk lokalisation i SOR.
ParentEntityIdentifierType SorIdentifierType
Overliggende enheds-id: SOR-id for overliggende enhed.
TypeNameType string 1..254 Typenavn: Navn på en type i SOR.
CommunicationSupplierType long
Netoperatør: Angiver netoperatør for lokationsnummeret. Obligatorisk hvis lokationsnummeret oprettes.
FaxNumberIdentifierType string 8..20 Faxnummer: Angiver enhedens faxnummer.
LocalAttributeType string 1..20 Lokal attribut: Lokal attribut for enheden.
LocalCodeType string 1..20 Lokal kode: Enhedes lokale kode.
PharmacyIdentifierType string 1..20 Apoteksnummer: Angiver enhedens apoteksnummer.
ProviderIdentifierType string 1..9 Ydernummer: Angiver enhedens ydernummer.
ShakIdentifierType string 4..7 SghAfd-kode: Angiver hvilken SghAfd-kode enheden har tilknyttet. Den samme SgfAfd-kode kan angives på mere end én enhed. Der kan kun registreres officielle SghAfd-koder.
SorIdentifierType long
SOR-ID /SOR-kode: SOR-kode der relaterer til enheden. Genereres automatisk. En SOR-kode består af fire komponenter: - Fortløbende nummer - Namespace (7 cifre: "1000016") - Partition-ID (2 cifre) - Checksum-ciffer (1 cifre). Den første mulige SOR-kode er dermed '11000016002'.
SorNameType string 1..60 SorNavn: Tekst/Navn
SorNoteType string 0..254 Evnetuelle noter: Angiver evnetuelle bemærkninger til enheden eller lokationsnummeret. (Ikke i brug for adresserne!)
SystemSupplierType long
systemleverandør: Angiver systemleverandøren for lokationsnummeret. Obligatorisk hvis lokationsnummer oprettes.
TelephoneNumberIdentifierType string 8..20 Telefonnummer: Angiver enhedens telefonnummer.
WebsiteType string 1..254 Hjemmeside: Hjemmeside.
_CountryIdentificationCodeType string
Dette er en støttetype til CountryIdentificationCodeType. Det regulære udtryk er et valg for de 4 forskellige regulære udtryk for de forskellige formater. ISO 3166 standard, alpha 2: [a-z,A-Z]{2}. Eksempel "DK" for Danmark. ISO 3166 standard, alpha 3: [a-z,A-Z]{3}. Eksempel "DKN" for Danmark. UN Statistics Divisions country codes: [0-9]{3}. Eksempel "208" for Danmark AuthorityCode from the Central Office of Civil Registration: [0-9]{4}. Eksempel "5100" for Danmark.
_CountryIdentificationSchemeType string
Dette er en støttetype til CountryIdentificationCodeType.
AuthorityCodeType string
CVRnumberIdentifierType string
DistrictNameType string 1..20
DistrictSubdivisionIdentifierType string 1..34
EmailAddressIdentifierType string
FloorIdentifierType string
MailDeliverySublocationIdentifierType string 1..34
PostCodeIdentifierType string
PostOfficeBoxIdentifierType integer 1..9999 Declaration of a Post Office Box.
ProductionUnitIdentifierType string
StreetBuildingIdentifierType string
StreetCodeType string
StreetNameForAddressingNameType string 1..20
StreetNameType string 1..40
SuiteIdentifierType string 1..4


EnumerationsListe
Metanavn Koder Kodebetydning
_CountryIdentificationSchemeType iso3166-alpha2 Dette format følge ISO 3166 standarden, alpha 2.
_CountryIdentificationSchemeType iso3166-alpha3 Dette format følge ISO 3166 standarden, alpha 3.
_CountryIdentificationSchemeType un-numeric3 Dette format følger FNs Statistik Kontor landekoder
_CountryIdentificationSchemeType imk Dette format følger MyndighedsKoden fra Det Centrale Personregister

7. Referencer
8. Kontakt

Henvendelser angående SOR kan ske til sorpost@sundhedsdata.dk.