SOR CSV Dokumentation (23.09.2013)

  1. Intro og Info
  2. Beskrivelser
  3. Versionsoversigt
  4. Kontakt

1. Intro og Info

Dette dokument giver et overblik over de datatyper, som er anvendt i SOR CSV-udtræk (fra version 1.2.1.12). Den nyeste version er version 1.2.1.19.


Info om nedarvning af data i SOR:
SOR-enheder kan nedarve fysiske adresser, virtuelle adresser og lokationsnummere.


Nedarvning af fysiske adresser - "PhysicalAddress":
Det er ikke muligt i CSV-filen at se, om adressen er arvet.

Nedarvning af virtuelle adresser - "VirtualAddress":
Det er ikke muligt i CSV-filen at se, om adressen er arvet.

Nedarvning af lokationsnumre - "EanLocationCodeEntity":
"Nedarvningsstatus" angiver om lokationsnummeret er arvet ("nedarvet"), eller om lokationsnummeret er knyttet direkte til selve enheden ("egen").

2. Beskrivelser

Datatype, anvendelse og beskrivelse af de enkelte felter i udtrækket fremgår af nedenstående lister.

Dataliste
Navn Label Beskrivelse Feltnavn Datatype
DistrictName (ActivityAddress) Aktivitetsadresse by Angiver hvilken by postnummeret i aktivitetsadressen er. A_By string, 50
MunicipalityCode (ActivityAddress) Aktivitetsadresse: kommunekode identifikationskode der identificerer en kommune i myndighedstabellerne i Det Centrale Personregister A_KK string, 4
PostCodeIdentifier (ActivityAddress) Aktivitetsadresse postnummer Angiver hvilket postnummer aktivitetsadressen har A_Postnummer string, 4
Aktivitetsadresse: Regionsnavn Navnet af den region, som aktivitetsadressen ligger i. A_Region string, 100
StreetCode (ActivityAddress) Aktivitetsadresse: vejkode identifikationskode der identificerer en vej i Det Centrale Personregister. Kommentar: Vejkoden og kommunekoden tilsammen udgør en entydig identifikation af en vej i Danmark. A_VK string, 4
CoordETRS89z32EMeasure (ActivityAddress) Aktivitetsadresse: Easting-koordinater UTM Easting koordinater i UTM zone 32 ETRS89 A_X decimal
CoordETRS89z32NMeasure (ActivityAddress) Aktivitetsadresse: Northing-koordinater UTM Northing koordinater i UTM zone 32 ETRS89 A_Y decimal
Aktivitetsadressens postadresse Angiver hvilket vejnavn, husnummer, etage, dør, opgang aktivitetsadressen har Aktivitetsadresse string, 94
PharmacyIdentifier Apoteksnummer Angiver enhedens apoteksnummer. Apoteksnummer string, 20
DistrictName (VisitingAddress) Besøgsadresse by Angiver hvilken by postnummeret i postadressen er. B_By string, 50
MunicipalityCode (VisitingAddress) Besøgsadresse: kommunekode identifikationskode der identificerer en kommune i myndighedstabellerne i Det Centrale Personregister B_KK string, 4
PostCodeIdentifier (VisitingAddress) Besøgsadresse postnummer Angiver hvilket postnummer besøgsadressen har B_Postnummer string, 4
Besøgsadresse: Regionsnavn Navnet af den region, som besøgsadressen ligger i. B_Region string, 100
StreetCode (VisitingAddress) Besøgsadresse: vejkode identifikationskode der identificerer en vej i Det Centrale Personregister. Kommentar: Vejkoden og kommunekoden tilsammen udgør en entydig identifikation af en vej i Danmark. B_VK string, 4
CoordETRS89z32EMeasure (VisitingAddress) Besøgsadresse: Easting-koordinater UTM Easting koordinater i UTM zone 32 ETRS89 B_X decimal
CoordETRS89z32NMeasure (VisitingAddress) Besøgsadresse: Northing-koordinater UTM Northing koordinater i UTM zone 32 ETRS89 B_Y decimal
Besøgsadressens postadresse Angiver hvilket vejnavn, husnummer, etage, dør, opgang besøgsadressen har Besoegsadresse string, 94
CVRnumberIdentifier CVR-nummer identifikationskode der identificerer en virksomhed i Det centrale virksomhedsregister, som er Erhvervs- og selskabsstyrelsens database med alle officielle oplysninger om danske virksomheder CVR string, 8
SystemType EDB-system Angiver EDB-system for lokationsnummeret. Obligatorisk hvis lokationsnummer oprettes. EDB system string, 100
EmailAddress E-mail-id identifikationskode der består af en række af tegn der behøves for at en e-mail kan leveres til den korrekte postkasse til den påtænkte person, stilling eller kontor E-mail string, 60
EntityName Enhedens navn Enhedens navn. Enhedsnavn string, 60
Enhedstype Angiver hvilken type enheden har - fx privat, regional, tandlægepraksis, klinisk enhed, skadestue. Feltet kan indeholde enten en type af institutionsejer eller en type af sundhedsinstitution eller en type ef organisatorisk enhed. Enhedstype string, 100
FaxNumber Enhedens fax nummer Angiver enhedens fax nummer. Fax string, 20
FirstFromDate Gældende fra dato Angiver dato for hvornår enheden er gældende fra. Gaeldende_fra_dato string, 10, ("dd-mm-yyyy")
Name (GeographicalLocalisation) Geografisk lokalisation gruppe af organisatorisk enheder der er beliggende inden for et fysisk afgrænset område, som er beskrevet med en eller flere besøgsadresser.Kommentar: Hvilke konkrete kriterier, der afgrænser det "fysiske område" er det op til institutionsejeren at definere.Enhver aktivitet inden for sundhedsvæsenet skal kunne stedfestes entydigt Geografisk_lokalisation string, 40
Website Webadresse Angiver enhedens hjemmesideadresse Hjemmeside string, 254
Enhedens hovedspeciale Angiver enhedens hovedspeciale Hovedspeciale string, 100
ReportingLevelIndicator Indberetningsniveau Angiver om enheden er indberetningsniveau til Landspatientregisteret (LPR). Værdisættes: ja/nej. Obligatorisk angivelse hvis den organisatoriske enhed hører under en sundhedsinstitution af typen "hospital" Indberetningsniveau string, 3
EntityName Institutionsejer Angiver navnet på enhedens institutionsejer. Angives kun for sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder. Institutionsejer string, 60
LocalAttributeList Lokale attributter Der kan være op til 5 lokale attributter. Lokalattribut1, Lokalattribut2, Lokalattribut3, Lokalattribut4, Lokalattribut5 string, 20
LocalCode Lokal kode Enhedens lokale kode. Lokalkode string, 20
EanLocationCode Lokationsnummer Angiver lokationsnummeret for enheden. Lokationsnummer long
Lokationsnummerstatus Angiver om lokationsnummeret har status som "kun internt brug" eller "ikke-aktivt" Lokationsnummerstatus string, 100
EntityInheritedIndicator Lokationsnummer- nedarvingsstatus Angiver om lokationsnummer er nedarvet fra den hierarkiske mor. Kan være 'egen' eller 'nedarvet'. Nedarvningsstatus string, 8
CommunicationSupplier Netoperatør Angiver netoperatør for lokationsnummeret. Obligatorisk hvis lokationsnummeret oprettes. Netoperatoer string, 100
ToDate Ophørt dato Angiver dato for hvornår enheden/lokationsnummeret ophører. Enhden er aktiv til og med denne dato. Ikke obligatorisk. Ophoert_dato 10, ("dd-mm-yyyy")
DistrictName (PostalAddress) Postadresse By Angiver hvilken by postnummeret i postadressen er. P_By string, 50
MunicipalityCode (PostalAddress) Postadresse: kommunekode identifikationskode der identificerer en kommune i myndighedstabellerne i Det Centrale Personregister P_KK string, 4
ProductionUnitIdentifier P-nummer identifikationskode der identificerer en virksomhed under et CVR-nummer P_nummer string, 10
PostCodeIdentifier (PostalAddress) Postadresse postnummer Angiver hvilket postnummer postadressen har. P_Postnummer string, 4
Postadresse: Regionsnavn Navnet af den region, som postadressen ligger i. P_Region string, 100
StreetCode (PostalAddress) Postadresse: vejkode identifikationskode der identificerer en vej i Det Centrale Personregister. Kommentar: Vejkoden og kommunekoden tilsammen udgør en entydig identifikation af en vej i Danmark. P_VK string, 4
CoordETRS89z32EMeasure (PostalAddress) Postadresse: Easting-koordinater UTM Easting koordinater i UTM zone 32 ETRS89 P_X decimal
CoordETRS89z32NMeasure (PostalAddress) Postadresse: Northing-koordinater UTM Northing koordinater i UTM zone 32 ETRS89 P_Y decimal
ParentSORidentifier Parent-SOR-kode SOR-koden af parent-enheden. Parent-SOR-kode long
Postadressens postadresse Angiver hvilket vejnavn, husnummer, etage, dør, opgang postadressen har PhysicalAddress string, 94
RegionCode Lokationsnummerets region Angiver hvilken region lokationsnummeret geografisk befinder sig i. Obligatorisk hvis lokationsnummeret oprettes. Region string, 20
PatientsAdmittedIndicator Sengeafsnit Angiver om enheden er et sengeafsnit. Værdisættes: ja/nej. Obligatorisk angivelse hvis den organisatoriske enhed hører under en sundhedsinstitution af typen "hospital" Sengeafsnit string, 3
ShakIdentifier SghAfd-kode Angiver hvilken SghAfd-kode enheden har tilknyttet. Den samme SgfAfd-kode kan angives på mere end én enhed. Der kan kun registreres officielle SghAfd-koder SghAfd-kode string, 7
FromDate Gældende fra dato for sidste ændring Angiver dato for hvornår den sidste ændring gælder fra. Sidst_aendret_dato string, 10, ("dd-mm-yyyy")
SorIdentifier SOR-ID /SOR- kode SOR kode der relaterer til enheden. Genereres automatisk. Kan have op til 18 karakterer. SOR-kode long
SOR-type Angiver hvilken type enheden er - Institutionsejer (IE), sundhedsinstitution (SI) eller organisatorisk enhed (OE SOR-type string, 2
Enhedens bispeciale Angiver enhedens speciale/bispeciale Speciale2 string, 100
Enhedens bispeciale Angiver enhedens speciale/bispeciale Speciale3 string, 100
Enhedens bispeciale Angiver enhedens speciale/bispeciale Speciale4 string, 100
Enhedens bispeciale Angiver enhedens speciale/bispeciale Speciale5 string, 100
Enhedens bispeciale Angiver enhedens speciale/bispeciale Speciale6 string, 100
Enhedens bispeciale Angiver enhedens speciale/bispeciale Speciale7 string, 100
Enhedens bispeciale Angiver enhedens speciale/bispeciale Speciale8 string, 100
EntityName Sundhedsinstitution Angiver navnet på enhedens sundhedsinstitution. Angives kun for organisatoriske enheder. Sundhedsinstitution string, 60
SystemSupplier systemleverandør Angiver systemleverandøren for lokationsnummeret. Obligatorisk hvis lokationsnummer oprettes. Systemleverandoer string, 100
PhoneNumber Telefonnummer Angiver enhedens telefonnummer. Obligatorisk oplysning. Telefon string, 20
Provideridentifier Ydernummer Angiver enhedens ydernummer. Ydernummer string, 9

Overbegreber
Navn Label Beskrivelse Feltnavn Datatype
ActivityAddressInformation Aktivitetsadresse Overbegreb. Oplysninger om enhedens aktivitetsadresse. Aktivitetsadressen kan angives som værende den samme som enhedens besøgsadresse. Obligatorisk oplysning. ikke et felt i filen
EanLocationCodeEntity Lokationsnummeroplysninger Overbegreb - indeholder oplysninger om lokatiosnummeret. Lokationsnummeret med tilhørende olysninger kan nedarves fra moder-enheden. ikke et felt i filen
PostalAddressInformation Postadresse Overbegreb. Oplysning vedr. postadresse dvs. adresse, hvortil post mv. adresseres. Postadressen kan som helhed nedarves fra moder-enheden. ikke et felt i filen
VirtualAddressInformation Enhedens elektroniske adresser Overbegreb. Oplysning vedr. virtuelle adresser for en enhed dvs. Email, telefon mv. De virtuelle adresser kan som helhed nedarves fra moder-enheden. ikke et felt i filen
VisitingAddressInformation Besøgsadresse Overbegreb. Oplysninger om enhedens besøgsadresse. Besøgsadressen kan angives som værende den samme som enhedens postadresse. ikke et felt i filen

4. Versionsoversigt

sor.csv
Version 1.2.1.19
Download
Version 1.2.1.12

Version 1.2.1.9

Aktuelle version! Version genereres ikke længere per 1.06.12 Version genereres ikke længere per 1.12.10
Enhedsnavn
Enhedstype
SOR-type
Gaeldende_fra_dato
Ophoert_dato
Sidst_aendret_dato
SghAfd-kode
SOR-kode
Parent-SOR-kode
Institutionsejer
Sundhedsinstitution
Ydernummer
Lokalkode
Telefon
Fax
E-mail
Hjemmeside
Lokationsnummer
Region
EDB-system
Systemleverandoer
Netoperatoer
Nedarvningsstatus
Lokationsnummerstatus
Lokalattribut1
Lokalattribut2
Lokalattribut3
Lokalattribut4
Lokalattribut5
P_Postnummer
P_By
Postadresse
B_Postnummer
B_By
Besoegsadresse
A_Postnummer
A_By
Aktivitetsadresse
Hovedspeciale
Speciale2
Speciale3
Speciale4
Speciale5
Speciale6
Speciale7
Speciale8
Apoteksnummer
Sengeafsnit
Ambulante_kontakter
Indberetningsniveau
Geografisk_lokalisation
CVR
P-nummer
P_Region
P_KK
P_VK
P_X
P_Y
B_Region
B_KK
B_VK
B_X
B_Y
A_Region
A_KK
A_VK
A_X
A_Y
Enhedsnavn
Enhedstype
SOR-type
Gaeldende_fra_dato
Ophoert_dato
Sidst_aendret_dato
SghAfd-kode
SOR-kode
Parent-SOR-kode
Institutionsejer
Sundhedsinstitution
Ydernummer
Lokalkode
Telefon
Fax
E-mail
Hjemmeside
Lokationsnummer
Region
EDB-system
Systemleverandoer
Netoperatoer
Nedarvningsstatus
Lokationsnummerstatus
Lokalattribut1
Lokalattribut2
Lokalattribut3
Lokalattribut4
Lokalattribut5
P_Postnummer
P_By
Postadresse
B_Postnummer
B_By
Besoegsadresse
A_Postnummer
A_By
Aktivitetsadresse
Hovedspeciale
Speciale2
Speciale3
Speciale4
Speciale5
Speciale6
Speciale7
Speciale8
Apoteksnummer
Sengeafsnit
Ambulante_kontakter
Indberetningsniveau
Navn
Enhedstype
SOR-Type
Oprettelsesdato
Ophørt dato
Sidst ændret
Sgh Afd.
SOR-kode
Parent-SOR-kode
Institutionsejer
Sundhedsinstitution
Ydernummer
Lokalkode
Telefon
Fax
E-mail
Hjemmeside
Lokationsnummer
Region
EDB system
Systemleverandør
Netoperatør
Nedarvningsstatus
Lokationsnummerstatus
Lokalattribute1
Lokalattribute2
Lokalattribute3
Lokalattribute4
Lokalattribute5
P_Postnummer
P_By
Postadresse
B_Postnummer
B_By
Besøgsadresse
A_Postnummer
A_By
Aktivitetsadresse
Hovedspeciale
Speciale2
Speciale3
Speciale4
Speciale5
Speciale6
Speciale7
Speciale8
4. Kontakt

Henvendelser angående SOR kan ske til sorpost@sundhedsdata.dk.